Personuppgiftshantering

Persondata på Arlaunika.dk

Vi tar väl hand om dina uppgifter.

Persondata på Arlaunika.dk

Arla Foods Amba ("Arla") vill skydda dina uppgifter. Den här texten beskriver hur Arla som databehandlare samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av Arlaunika.dk och tillhörande och relaterade onlinetjänster.

Vänligen läs meddelandet noggrant för att veta hur vi behandlar, använder och skickar vidare dina personuppgifter. Om du har några frågor om Arlas behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss (privacy@arlafoods.com).

 Denna sida täcker följande ämnen: 

 1.     Kategorier av personuppgifter och syften
 2.     Överföring och vidaresändning av personuppgifter
 3.     Lagringsperiod
 4.     Dina rättigheter
 5.     Kontaktpersoner
 6.     Ändringar i meddelandet

 1. Kategorier av personuppgifter och syften

1.1. Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

Kontaktinformation

Beteende på webbplatsen

 •     Information som lämnas i tävlingar och formulär
 •     Köpta produkter samt köphistorik
 •     IP-adress 

1,2. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och enligt den angivna rättsliga grundlagen:

 • Hantering av köp och klagomål (GDPR art. 6 (1) (b))
 • Profilering i syfte att skicka riktade annonser (GDPR art. 6 (1) (a)) och nyhetsbrev (GDPR art. 6 (1) (a))
 • Deltagande i tävlingar (GDPR Art. 6 (1) (b))
 • Möjlighet att besvara förfrågningar via Arlaunika.dk (GDPR art. 6 (1) (b))

Du har rätt att invända mot vår behandling i syfte av direktreklam inklusive profilering i detta avseende. I så fall avslutar vi behandlingen.

När vi samlar in personuppgifter för ovanstående ändamål direkt från dig tillhandahåller du dessa uppgifter för att använda webbplatsen och tillhörande och relaterade onlinetjänster, delta i tävlingar, kontakta oss och ta emot meddelanden från oss samt köpa produkter. Du är inte skyldig att ge oss information. Konsekvenserna av att du inte tillhandahåller personuppgifterna är att du inte kan använda ovanstående tjänster.

Om din behandling bygger på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Att dra tillbaka ditt samtycke påverkar inte behandlingen av det som inträffade före utträdet.

 1. Vidarelämnande och överföring av personuppgifter

2.1. Vidarelämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lämnas ut och delas med följande mottagare på den angivna rättsliga grundlagen:

Frakt för köp (GDPR Art. 6 (1) (b)

Ansvar för överföring av priser från tävlingar (GDPR artikel 6.1 b)

Skattemyndigheter i anslutning till tävlingar (GDPR artikel 6 (a) (c))

Externa mottagare för att behandla nyhetsbrev, profilering och transaktionsdata GDPR art. 6 (1) (a) (b))

Du har rätt att invända mot vår behandling för dessa slutanvändare. I så fall kommer vi att sluta behandla, såvida det inte kan fortsätta, då vi har berättigade skäl som väger större än ditt intresse eller om vi behöver personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt krav.

 

2.2 Data behandlas för att få tillgång till personuppgifter

Vi ger våra partners tillgång till personuppgifter, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för våra räkning. Våra partners och leverantörer måste följa Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Dessutom är det Arlas ansvar att lagring och behandling sker i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Observera att vissa affärspartners befinner sig utanför EU/EES och inte nödvändigtvis säkerställer samma skyddsnivå. De säkerhetsåtgärder som vidtagits för sådana överföringar kommer att vara standardiserade klausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.

 

2.3 Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU / EES.

 Vi överför personuppgifter till följande mottagare med platser i länder utanför EU/EES.

Frakt för köp (GDPR Art. 6 (1) (b)

Ansvarig för överföring av priser från tävlingar (GDPR artikel 6.1 b)

Externa mottagare för att behandla nyhetsbrev, profilering och transaktionsdata GDPR art. 6 (1) (a) (b))

 

 1. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående syfte. På din begäran tar vi bort din personliga information.

Köpinformation och leveransinformation lagras i högst 6 år efter det att köpet har gjorts i enlighet med bokföringslagstiftningen.

 

 1. Dina rättigheter

Med vissa undantag kan du alltid begära åtkomst till dina personuppgifter.

Du kan också be oss korrigera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få de personuppgifter som du har angett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om vår behandling av uppgifterna är baserad på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss ​​(dataportabilitet).

Vi tar bort dina personuppgifter på begäran om vi inte har behörighet att fortsätta behandla.

Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, t.ex. Datainspektionen.

  

 1. Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter. Du kan kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com

 

Adress information:

Arla Foods Amba

Sønderhøj 14.

8260 Viby J

Danmark

 

 1. Ändringar av meddelandet

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta meddelande om datalagring personuppgifter.

 

Version 1, 15.05.2018